Dzisiaj jest wtorek, 16 lipca 2019 roku.
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zespół szkolno-gimnazjalny w Nowej Wsi

Cytat dnia: "Nie ma lepszego męża niż archeolog: im bardziej się starzejesz, tym bardziej się tobą interesuje. "

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

W środę, 19 czerwca 2019 r., na uroczystej gali pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły.

ŻEGNAJ SZKOŁO

W tym roku wyjątkowo wcześnie, gdyż już w środę, 19 czerwca, rozstaliśmy się ze szkołą na okres letniego wypoczynku.

Apel Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie roku szkolnego 2018/19

W przeddzień zakończenia roku szkolnego odbył się apel SU, na którym podsumowano całoroczną pracę uczniów.

Ostatni występ

W dniu 12 czerwca o godz. 16.00 uczniowie klasy III A z koła teatralnego „Przyjaciele” zaprezentowali przedstawienie pt. „Poczekalnia”.  

Życie jest teatrem?

W klasach IV realizowana była innowacja pedagogiczna: „Jestem aktorem. Gram na scenie”.

Zakończyła się zbiórka butelek PET

W ekologicznej akcji uczniowie naszej szkoły zebrali 11 995 sztuk plastikowych butelek różnej pojemności.

 • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

 • ŻEGNAJ SZKOŁO

 • Apel Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie roku szkolnego 2018/19

 • Ostatni występ

 • Życie jest teatrem?

 • Zakończyła się zbiórka butelek PET

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 

Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi z siedzibą władz przy ul. Konarskiego 4, 32-651 Nowa Wieś , tel/faks: +48 33 845 36 18, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Sabinę Papaj, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pisemnie na adres siedziby Administratora.


Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Szkole Podstawowej w Nowej Wsi określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących placówce uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.


Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

- a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 

- ustawowym,

- umownym,

- warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


-------------------------------------------------------------------------------


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych

w systemie monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego
  w Nowej Wsi.

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numerem telefonu Administratora: (33) 845 36 18

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń
  w miejscu publicznym oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa młodzieży, i innych osób na terenie Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108, 4, 138, 305 i 357 ze zm.).

 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest
  art. 6 ust 1 lit e, RODO.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni, a następnie będą usunięte. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Nagrania służące do przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. VI ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 10. Funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39c/2017/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie Procedury zarządzania monitoringiem wizyjnym na terenie i wokół budynków szkoły.